Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Theodora Vintagen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.9.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Martina Koskinen (Theodora Vintage)

(ei käyntiosoitetta)

theodoravintage@gmail.com

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö (henkilötietojen käsittelijä)

Martina Koskinen

theodoravintage@gmail.com

p. 050 3376377

3. Rekisterin nimi

Theodora Vintage Oy:n henkilötietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (täyttämällä yhteydenottolomake tai lähettämällä sähköpostia)
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito henkilöihin, jotka haluavat ilmoituksen näille kotisivuille maksutta ja tämän suhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Theodora Vintage säilyttää henkilötietoja sähköpostilaatikossa, jonne asiakkaan yhteydenottolomake lähetetään Domainhotellin toimesta. Muuta rekisteriä ei pidetä.

5. Rekisterin tietosisältö

Yhteydenottolomake

Kerätty tieto: nimi

Tehtävä, johon tietoja käsitellään: Tieto kerätään, jotta yhteydenottajaan voidaan ottaa yhteyttä hänen esittämiin kysymyksiinsä vastaamiseksi.

Käsittelyn tarkoitus: Tieto kerätään, jotta yhteydenottajaan voidaan ottaa yhteyttä hänen esittämiinsä kysymyksiin vastaamiseksi.

Rekisteröityjen ryhmät: Yhteydenottaja

Henkilötietojen ryhmät: Yhteydenottajan nimi

Vastaanottajaryhmät: rekisterinpitäjä

Viittaus (mahdolliseen) henkilötietojen käsittelijän kanssa solmittuun henkilötietojen käsittelyä koskevaan sopimukseen: Sopimusta ei ole tehty. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoitukseen.

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei henkilötietoja siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin: Tietoja ei siirretä

kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin.Asianmukaisia suojatoimia koskeva dokumentaatio, jos henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulla siirrolla: Tietoja ei siirretä.

Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit: Tiedot säilytetään siihen asti, kun yhteydenottopyyntöön on vastattu, ja yhden vuoden ajan siltä varalta, että asiassa tarvitaan lisätietoja tai selvitystä.

Kuvaus tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista: salaus (Gmail ja Domainhotelli). Pääsynvalvonta: pääsy ainoastaan henkilötietojen käsittelijällä.

Yhteydenottolomake

Kerätty tieto: sähköpostiosoite

Tehtävä, johon tietoja käsitellään: Tieto kerätään, jotta yhteydenottajaan voidaan ottaa yhteyttä hänen esittämiin kysymyksiinsä vastaamiseksi.

Käsittelyn tarkoitus: Tieto kerätään, jotta yhteydenottajaan voidaan ottaa yhteyttä hänen esittämiin kysymyksiinsä vastaamiseksi.

Rekisteröityjen ryhmät: Yhteydenottaja

Henkilötietojen ryhmät: Yhteydenottajan sähköpostiosoite

Vastaanottajaryhmät: rekisterinpitäjä

Viittaus (mahdolliseen) henkilötietojen käsittelijän kanssa solmittuun henkilötietojen käsittelyä koskevaan sopimukseen: Sopimusta ei ole tehty. Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoitukseen.

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt, joihin tietoja siirretään tai tieto siitä, ettei henkilötietoja siirretä kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin: Tietoja ei siirretä

kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin.Asianmukaisia suojatoimia koskeva dokumentaatio, jos henkilötietoja siirretään kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin tietosuoja-asetuksen 49 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulla siirrolla: Tietoja ei siirretä.

Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit: Tiedot säilytetään siihen asti, kun yhteydenottopyyntöön on vastattu, ja yhden vuoden ajan siltä varalta, että asiassa tarvitaan lisätietoja tai selvitystä.

Kuvaus tietosuoja-asetuksen 32 artiklan 1 kohdan mukaisista teknisistä ja organisatorisista turvatoimista: salaus (Gmail ja Domainhotelli). Pääsynvalvonta: pääsy ainoastaan henkilötietojen käsittelijällä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse ja sosiaalisen median palvelujen (Facebook, Messenger) kautta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu yhteydenottajan kanssa. Tämä koskee kotisivuilla www.theodora.fi yhteydenottajan kanssa sovitulla tavalla julkaistavaa myynti-ilmoitusta ja Theodora Vintagen Instagram- ja Facebook-tileillä julkaistavia tuotetta koskevia ilmoituksia.  Ilmoitus on maksuton. Myynti-ilmoituksessa julkaistaan myyjän sähköpostiosoite, jotta ostajat voivat ottaa häneen yhteyttä. Nämä tiedot poistetaan, kun myyjä ilmoittaa tuotteen myydyksi. Ilmoituksessa julkaistaan myös myyjän ilmoittamat tuotetta koskevat tiedot.

Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietoja käsitellään vain em. henkilötietojen käsittelijän toimesta.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).